چاپ مقالات برتر در مجلات علمی – پژوهشی

طبق توافق های انجام شده، مقالات برتر در هر رشته در مجلات علمی پژوهشی حامی کنفرانس چاپ می گردند.