گواهی نامه بین المللی شرکت در کنفرانس

بدین وسیله اعلام می گردد که گواهی نامه بین المللی شرکت در کنفرانس صرفاً در روز برگزاری و پس از پایان کنفرانس به حاضرین تقدیم می شود. لذا گواهی نامه شرکت در کنفرانس برای شخصی ارسال نمی گردد.