گواهی نامه مقالات

بدین وسیله اعلام می گردد مقالات فارسی مورد پذیرش در کنفرانس گواهی نامه فارسی و مقالات انگلیسی مورد پذیرش کنفرانس گواهی نامه بین المللی دریافت می کنند.